Studio Fojtík

Dolní Sklenov 15, 739 46 Hukvaldy
558 699 302, 603 795 893
E-mail: stanislav.fojtik@studiofojtik.cz
www.studiofojtik.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Pro účely těchto podmínek se rozumí smluvními stranami: zhotovitel a objednatel

1.2. Zhotovitel:

Stanislav Fojtík, IČO: 68940165, DIČ: CZ5806230716, neplátce DPH, sídlo firmy: Dolní Sklenov 15, 739 46 Hukvaldy. 

Zápis v registru živnostenského úřadu: OÚ Frýdek-Místek, ev. č.: 380201, č. j.: 15656/362900/4732 (dále jen „zhotovitel")

1.3. Objednatel: Fyzická nebo právnická osoba činící objednávku u zhotovitele uzavírající se zhotovitelem písemnou objednávkou přes e-mail

1.4. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout služby, které spočívají v nabídce služeb, uváděných na jeho stránkách www.studiofojtik.cz.

1.5. Objednávka je činěna buď formou písemné objednávky, e-mailem nebo elektronicky na webových stránkách www.studiofojtik.cz (dále jen „objednatel“)

1.6. Za písemné jednání se považuje pro účely těchto podmínek také e-mailová komunikace mezi smluvními stranami.

II. OBECNĚ

2.1. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech objednávek, tedy i písemných objednávek, a platí pro veškerá spojení s objednatelem. Objednatel je uznává jako součást uzavřené objednávky. Každá odlišná dohoda nebo příslib musí být odsouhlasen oběma smluvními stranami, a to písemně. Písemně provedené dohody smluvních stran mají přednost před těmito podmínkami – ze strany zhotovitele písemně potvrzeny.

2.2. Objednávka se dále řídí aktuální cenovou nabídkou uvedenou na webových stránkách zhotovitele www.studoifojtik.cz

III. PODMÍNKY PRODEJE A POSKYTNUTÍ SLUŽEB

3.1. Objednávka služeb mezi zhotovitelem a objednatelem je uzavřena v okamžiku, kdy zhotovitel písemně potvrdí objednateli jeho objednávku.

3.2. Při potvrzení objednávky je součástí i stanovení dodací lhůty. Nepotvrdí-li zhotovitel lhůtu požadovanou objednatelem nebo nedohodnou-li se obě strany jinak, je dodací lhůta 14 pracovních dnů od dodání požadované zakázky. Počátek běhu dodací lhůty je den, kdy zhotovitel obdržel od objednatele kompletní a bezchybné podklady k zakázce, přičemž objednávka byla písemně potvrzena zhotovitelem. V případě, kdy jsou v již převzatých podkladech pro zhotovení zakázky dodatečně zjištěny závady, je zhotovitel povinen oznámit tuto okolnost objednateli. Od okamžiku oznámení dodací lhůta přestává běžet. Dodací lhůta začne běžet až okamžikem dodání opravených nebo nových bezchybných podkladů.

3.3. Pokud nebude termín dodávky ze strany zhotovitele dodržen, má objednatel po písemném sdělení dodatečné lhůty a jejím nesplnění ze strany zhotovitele právo požadovat slevu ve výši 0,05 % za každý zpožděný den. Při zhotovitelem již započatých pracích, zadaných objednavatelem, již není možné od objednávky odstoupit.

3.4. Při odstoupení objednavatelem již od započaté realizace zakázky, nehledě na její dokončení, je objednavatel povinen zakázku uhradit v plné výši i kdyby se rozhodl od objednávky odstoupit.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ A OKAMŽIK PŘECHODU NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZAKÁZCE

4.1. Není-li místo plnění určeno jinak, je tímto místem sídlo firmy: Stanislav Fojtík, Dolní Sklenov 15, 739 46 Hukvaldy.

4.2. Nebezpečí škody na hotové zakázce přechází na objednatele v okamžiku, kdy jej převezme od zhotovitele. Převzetím se považuje okamžik, kdy zhotovitel objednateli umožní nakládat s převzetou zakázkou.

4.3. Objednatel je povinen převzít hotovou zakázku nejpozději do 7 dnů od potvrzené dodací lhůty.

4.4. Jestliže je v prodlení s převzetím zakázky nebo se zaplacením sjednané ceny a zaplacení ceny a dodaní se má uskutečnit současně, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úhradu přiměřených nákladů, které při tom vznikly.

4.5. Není-li zakázka převzata včas vinou objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat skladné za každý den prodlení. Výše skladného činí 100 Kč za každý i započatý den skladování.

4.6. Nepřevezme-li objednavatel hotovou zakázku v termínu do 30 dnů, případně nesdělí písemně okolnosti a důvody takového nepřevzetí, pak má právo zhotovitel uhradit celou částku včetně prodlení.

V. CENY A PLATBY

5.1. Ceny zakázek jsou účtovány podle ceníku služeb. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedenou službu podle objednávky cenu nejpozději při vyzvednutí zakázky objednatelem osobně, převodem na účet nebo formou dobírky u přepravce, který byl smluven v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Zhotovitel může také vyzvat objednatele, aby před započetím objednávky složil přiměřenou zálohu ve výši 50 % z celkové ceny zakázky. V případě sjednání zálohy je počátek lhůty pro dodání zakázky podmíněn uhrazením zálohy. 

5.2. Je-li zdanitelné plnění uskutečňováno na území ČR, jsou všechny ceny účtovány včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Při bankovních převodech hradí bankovní poplatky v plném rozsahu vždy objednatel.

5.3. Pokud je v objednávce, zhotovitel hotovou zakázku odešle objednateli na jeho náklady zásilkovou službou. Současně s cenou zakázky bude v takovém případě vyúčtováno přepravné, balné a dobírka ve výši minimálně 150 Kč + DPH a maximálně ve výši skutečně vynaložených nákladů souvisejících s odesláním zakázky zásilkovou službou. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává k ceně za provedenou službu daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud zákon o dani z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění změněn, bude zhotovitel připočítávat k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění.

VI. PODKLADY A NÁSTROJE

6.1. Objednatel poskytne zhotoviteli jako podklad pro plnění objednávky potřebné podklady označené a specifikované v písemné a jednoznačné objednávce (dále také jako „materiál“). Tento materiál zašle kurýrní službou nebo osobně na adresu sídla firmy: Stanislav Fojtík, Dolní Sklenov 15, 739 46 Hukvaldy.

6.2. Jakýkoliv materiál, který objednatel dodá za účelem provedení objednávky, bude zhotovitelem zaslán nebo předán zpět objednateli na základě písemné dohody o termínu předání.  

6.3. Zhotovitel archivuje realizované a nepřevzaté podklady jen po dobu maximálně 3 měsíce.

VII. RUČENÍ ZA VADY A NÁHRADA ŠKODY

7.1. V případě fyzické ztráty materiálu (fotografie, kresby, VHS kazety atd.), zničení nebo poškození odpovídá zhotovitel za škodu pouze do výše hodnoty materiálů, myšleno pořizovací hodnoty dodaných materiálů, přičemž maximální celková částka náhrady za jednu objednávku je 1000 Kč. Za ztrátu hodnoty díla obsaženého na předaných médiích zhotovitel objednavateli neodpovídá. Za nedoručení nebo zničení materiálu kurýrní službou zhotovitel neodpovídá.

7.2. Zakázky jsou dodávány objednateli v provedení a jakosti, které jsou obvyklé. Výsledná kvalita tisku, fotografií a video záznamu odpovídají kvalitě dnešních norem.

7.3. Objednatel je povinen si prohlédnout zakázku a případné zjevné vady reklamovat písemnou formou nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho převzetí.

7.4. Při oprávněné reklamaci odstraní zhotovitel vadu bezplatnou opravou, případně se dohodne s objednavatelem na snížení ceny, nebo náhradní dodávce.

7.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud nejsou objednatelem prokázány co do kvality a množství.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Spory plynoucí ze závazkových vztahů, kterých se týkají tyto smluvní podmínky, budou řešeny podle právního řádu České republiky.


V Dolním Sklenově 1.1.2016        Stanislav Fojtík


Se Všeobecnými obchodními podmínkami souhlasím a beru na vědomí, že jsou součástí písemné objednávky i mých dalších zakázek a objednávek budoucích, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.